GPP Perimeter Protections uppförandekod / Code of Conduct

GPP vill skapa mervärden för kunder, medarbetare, leverantörer och aktieägare, samtidigt som vi bidrar till en hållbar samhällsutveckling. För att uppnå detta arbetar vi aktivt med klimat- och miljöåtgärder och ett starkt socialt engagemang, lokalt förankrat genom ett Närproducerat Samhällsbygge. Vi värnar om en god affärsetik och strävar efter långsiktiga och förtroendefulla relationer. Uppförandekoden visar vägen genom att beskriva våra värderingar och de krav vi ställer på medarbetare. Med ständiga förbättringar tar vi ansvar som Nordens Samhällsbyggare.

Om uppförandekoden

Grunden för uppförandekoden är GPP Perimeter Protections kärnvärden som vägleder oss i allt vi gör.

GPP Perimeter Protection följer dessutom genom koden de rättigheter som presenteras i OECD:s Riktlinjer för Multinationella Företag och FN:s vägledande principer för Företag och Mänskliga Rättigheter (UNGP), de allmänna principerna i det Internationella Regelverket för Mänskliga Rättigheter samt OECD:s konvention mot mutor och dess rekommendationer

GPP Perimeter Protections uppförandekod är tillsammans med våra kärnvärden vårt viktigaste styrande dokument. Den hjälper oss att fatta rätt beslut i vardagen – beslut som påverkar oss alla och som gör både vår arbetsplats och omvärld lite bättre. Det är så vi tar ansvar.

Vi kräver att uppförandekoden efterlevs

Uppförandekodens principer följs löpande upp som en naturlig del i verksamheten. Här har ledning
och chefer på alla nivåer ett särskilt stort ansvar att föregå med gott exempel. En medarbetare som
känner osäkerhet runt tillämpningen i det dagliga arbetet kan få vägledning av sin chef.

Medarbetare i GPP Perimeter Protection ska slå larm vid misstanke om sådant som strider mot uppförandekoden eller lagstiftning. GPP Perimeter Protection ger flera möjligheter att rapportera misstankar om överträdelser. I första hand rapporterar GPP Perimeter Protections medarbetare till sin närmaste chef. Det är viktigt att veta, att medarbetare kan rapportera misstankar om missförhållanden samt oetiska beteenden utan att utsättas för negativa konsekvenser.

Om en medarbetare i GPP Perimeter Protection inte agerar i enlighet med uppförandekoden leder det till korrigerande åtgärder.

För vissa delar av uppförandekoden rekommenderas ytterligare fördjupning, förklaring eller vägledning i annan styrande dokumentation. Det finns ytterligare styrande dokumentation som inte hänvisas till i koden, men som finns på avsedd plats på intranätet.

GPP Perimeter Protections uppförandekod fastställs av styrelsen årligen i samband med det styrelsemöte som behandlar bokslutskommunikén.

Kort sammanfattning av GPP Perimeter Protections uppförandekod

Affärsetik och affärsprinciper

 • Vi följer lagar och förordningar
 • Vi accepterar inte korruption
 • Vi följer konkurrensrättsliga lagar
 • Vi arbetar för att motverka ekonomisk brottslighet

Mänskliga rättigheter och arbetsförhållanden

 • Vi prioriterar säker arbetsmiljö och hälsa
 • Vi verkar för likabehandling och mångfald
 • Vi accepterar inte kränkande särbehandling eller diskriminering
 • Vi accepterar inte barnarbete
 • Vi accepterar inte tvångs- eller skuldarbete
 • Vi värnar rätten till föreningsfrihet
 • Vi värnar om skäliga anställningsvillkor
 • Vi visar respekt för varandra i sociala medier
 • Vi ger inga politiska bidrag och våra arbetsplatser är politiskt neutrala
 • Vi ger media öppen och korrekt information.
 • Vi skyddar vår information
 • Klagomål och visselblåsning

Miljö

 • Vi värnar om klimat och miljö
 • Vi arbetar för att minska verksamhetens miljöpåverkan
 • Vi ställer krav på affärspartners

Värdekedjan

 • Vi ställer krav i vår värdekedja

© Copyright - GPP Perimeter Protection AB 2024