GPP skyddar människor, byggnader och egendom

Våra säkerhetslösningar är mångfaldiga med nästan obegränsade användningsmöjligheter: Den eller det som ska skyddas är med säkerhetsteknik från GPP i sin perimeter i bästa händer. Vi har beroende på möjliga risker, nödvändig säkerhetsnivå, typ av användning och användningsfrekvens den passande tekniska lösningen för anläggning- eller marksäkerhet samt byggnadssäkerhet.

Med över 70 års erfarenhet erbjuder vi våra lokala och internationella kunder fullständig service från en källa från enskild produkt fram till komplett säkerhetskoncept. I vår kundservice ingår förutom rådgivning och montering naturligtvis också planering, underhåll, skötsel samt anpassning av dina säkerhetslösningar till ändrade villkor.

Få här ett omfattande överblick över de viktigaste områden där säkerhetsteknik från GPP Perimeter Protection används. Kontakta oss direkt om du söker en mer speciell och individuell lösning!

Industri

Industrianläggningar- och områden har väldigt olika krav på säkerhet och perimeterskydd. Beroende på bransch och de lagrade gods och industriråvarors känslighet uppstår olika utmaningar för anläggningsskydd, byggnadssäkerhet och uppfyllelse av lagliga krav. Med en sak gäller idag nästan alltid: Ett stängsel räcker inte längre till. Den individuellt anpassade säkerhetstekniken måste gå i hand med ett omfattande skyddskoncept. Om du kontinuerligt skyddar en industrianläggning och vill förfoga över säkerhetsreserver för alla möjliga riskscenarier finns vi där med all vår expertkunskap.

Städer och offentliga platser

Våra produkter och säkerhetslösningar stödjer kommuner, stadsplanerare, arkitekter, planeringsbyråer och byggföretag vid säkring av offentliga platser. Just på sådana platser där det finns stora människomängder och personens och fordonens rörelser ofta är mycket oöversiktliga är användning av modern säkerhetsteknik och noggrann planering avgörande. På grund av de ökande riskerna genom instrumentalisering av fordon för terrorattacker stiger dagens efterfrågan enormt. Använd dig även i din kommun av GPPs erfarenhet vid utveckling, montering och konceptionell användning av säkerhetsteknik! På så vis sörjer vi gemensamt för säkerhet i offentliga områden.

Flygplatser

Speciellt för flygplatser är omfattande säkerhetskoncept oumbärliga. Här finns en stor person- och fordonstrafik, transportgods packas om och alla processer har en ytterst tät tidsplanering. Redan små störningar kan betydligt påverka arbetsprocesser – angrepp eller övervinning av din perimeter genom obehöriga ännu mer. GPP har mångårig erfarenhet av skydd av flygplatser i hela världen. Beroende på flygplatsens storlek och utförandet av de för offentligheten tillgängliga utrymmen hjälper våra produkter med att effektivt och säkert styra personflöden och fordonstrafiken.

Logistik- och transportbranschen

Stöld, vandalism och sabotage ökar ständigt. Därvid skadas ofta varor och gods som ska transporteras samt också själva transporttekniken. Dessutom skadas leverantörens rykte när transportgods inte når till mottagaren eller så måste denne betala straffavgifter på grund av sena leveranser. Det första steget till en pålitlig transport och leveranser i tid är därför felfri säkring av logistiska byggnader och områden. Vi på GPP känner till din branschs behov och väljer tillsammans med dig passande och nödvändiga tekniska säkerhetslösningar – och det så internationell och platsoberoende som du känner till från din bransch.

Hamnar

Hamnar är säkerhetskänsliga områden. I hamnar packas om och lagras regelbundet och delvis i stora mängder värdefulla gods, varor för befolkningens grundförsörjning samt farligt gods. Åtkomst ska förhindras även till här liggande båtar. Därför har hamnar väldigt strikta internationella lagliga föreskrifter som kämpar mot den snabbt stigande, organiserade brottsligheten inom detta område och den ständigt mer aggressiva globala terrorismen. Med mångårig erfarenhet från hela världen sörjer GPP för effektivt skydd av dina hamnanläggningar som uppfyller lagliga krav.

Ambassader och konsulat

Ambassader, konsulat och all sorts regeringsbyggnader är ett attraktivt mål för angrepp. Det är nödvändigt att räkna med en noggrann planering och angriparnas besluta agerande. Om attacken bara delvist lyckas uppstår förutom personskador även en betydlig skada på ryktet. Eventuellt skadas även det diplomatiska förhållandet mellan ambassadens land och landet där inrättningen sitter. Därför erbjuder GPP omfattande lösningar med högsta säkerhetsnivå också inom detta område för att effektivt skydda all typer av regeringsbyggnader.

Militär

I militärinrättningar är säkerhetsriskerna särskilt höga. Samtidigt är sådana områden av olika anledningar mycket känsliga: Militärpersonal- och material är föredragna mål av internationell terrorism. Dessutom är militärutrustning ofta dyr och därmed attraktiv för tjuvar. Därtill gäller här för aktiviteter, dokument, lagringsmedia och tekniska system delvis strikt sekretess. Om en attack lyckas i en sådan omgivning är följderna uppmätt på personskador, värdeförluster och ryktesförluster nästan omätbara. Därför ska den använda säkerhetstekniken motsvara högsta standarder och vara beprövad för alla tänkbara fall. Och just detta tillhandahålls av GPP!

Fängelser och fängelsemiljöer

Fängelser och fängelsemiljöns inrättningar har speciella säkerhetskrav: Å ena sidan måste fångarna hindras för utbrott för att skydda offentligheten. Å andra sidan behövs en säkring i motsatt riktning för att hindra att hjälpen vid utbrott kommer utifrån, eller för att hindra smuggling av förbjudna föremål eller ämnen till fängelseområdet. Då den mediala uppmärksamheten är på grund av befolkningens intresse stor framför allt vid utbrott, bör det hela säkerhetskonceptet vara felfritt. Kontakta därför våra experter redan vid det första planeringssteget!

Banker och finanssektorn

Banker, börser, administrativa finansbyggnader och datorhallar är attraktiva mål för kriminella inkräktare. Här finns ofta lagringsmedia med mycket känsliga data och i många fall större mängder kontanter eller fysiska värdeföremål. Med vårt sortiment internationellt certifierade högsäkerhetsprodukter skyddar vi byggnader inom finansbranschen mot externa angrepp. Samtidigt tillhandahåller vi säkerhetsteknik för interna utrymmen för att förhindra obehörigas åtkomst till särskilt kritiska rum och avdelningar. På så sätt är byggnaderna inte bara omfattande, utan också individuellt och behovsanpassat skyddade mot alla tänkbara hot. Skydda digitala och materiella värden på samma sätt – planera med GPP!

Arenor och sportanläggningar

Säkring av en stadion måste skapas och planeras med hänsyn till speciella säkerhetsrisker. Det handlar nämligen om att skydda och kontrollera enorma människomängder och stora bilflöden framför och runtom sportanläggningen. På så sätt ska panik, tumult eller en överfylld station undvikas. Men inte bara manöver på arenor eller runt de måste regleras. I nödfall som till exempel brand måste en snabb och sömlös evakuering garanteras. Lita helst på GPPs erfarenhet för att samtidigt säkerställa genomtränglighet och kontroll utan att det uppstår säkerhetsluckor i hela konceptet.

Kraftverk

Genom en tilltagande aggressiv terrorism under de gångna åren stiger efterfrågan på säkerhetskoncept för kritisk infrastruktur. Dit räknas framför allt även kraftverk. Ett skydd mot skador på själva kraftverket, säkring mot risker för dödsfall och avbrott i energiförsörjningen av hela regioner kräver en säkerhetsteknik på högsta nivå. Det krävs ett samspel mellan de höga skyddskraven och den nödvändiga åtkomsten för behöriga aktörer såsom brandkåren. GPP erbjuder för detta känsliga område inte bara mångsidiga tekniska säkerhetslösningar utan är oumbärligt också som partner vid planering av ditt säkerhetskoncept.

© Copyright - GPP Perimeter Protection AB 2024